Veli/Vasi/Temsilci Aydınlatma Metni

Yarına Hazırlık Enstitüsü

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VELİ/VASİ/TEMSİLCİ AYDINLATMA METNİ

Yarına Hazırlık Enstitüsü (“Enstitü“) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Veli/Vasi/Temsilci Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,
 2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
 3. Kişisel Verilerin Aktarılması,
 4. İlgili Kişinin Hakları,
 5. Sonuç

Enstitü, 863 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Enstitü, kişisel verileri özellikle yazılı sözleşme, web sitesi, www.doktortakvimi.com, e-posta, fiziki evrak teslimi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Enstitü Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

 

İşlenen Kişisel Veri Hukuki Sebep İşleme Amaçları
Veri Kategorileri Veri Türü
Kimlik Ad Soyad,

Doğum Tarihi,

İmza,

TC Kimlik No,

Vatandaşlık Bilgisi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hizmet Satış Süreçlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Velayet veya Vesayet Altındaki Kişilerin Seans Planlamasının Yapılması
İletişim Telefon No,

Adres,

E-Posta Adresi

Müşteri İşlem Fatura Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

·         Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Kredi Kartı Bilgileri
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
  1. Yurtiçine Aktarım

Enstitü, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir:

 1. Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,
 2. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler.
 1. Yurtdışına Aktarım

Enstitü, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Veli / Vasi / Temsilci kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Enstitü tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6.   KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Enstitü sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcu Sokak 61/3 GOP-Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@yarinahazirlik.com e-posta adresi veya 0312 426 5454 – 0532 734 1395 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Enstitü 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Enstitü; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 1. SONUÇ

Enstitü tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Enstitü tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Enstitü, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.